Normatīvie akti

Darba plānošana

Darba plāns DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Attīstības plāns DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Darba kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Salacgrīvas vidusskolas nolikums DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Drošība un veselība

Emocionālās un fiziskās vardarbības prevencijai
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējās kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Drošības noteikumi DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Videonovērošanas sistēmas izmantošanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Mācību darbs

Izglītojamo prezentāciju izstrādes un novērtēšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” realizēšanas un novērtēšanas kārtība vidējās izglītības pakāpē DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Apbalvojumu piešķiršanas kārtība izglītojamajiem
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Ierakstu veikšanas kārtība “E-klasē” DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Par neattaisnotu neierašanos skolā DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Metodiskais darbs

Metodisko komisiju darba kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Metodiskās padomes darbības kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pedagoģiskās padomes darbības kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo sasniegumu analīze DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Atbalsta sistēmas nodrošināšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Latvijas skolas soma DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Karjeras izglītība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Klases audzinātāja darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas noteikumi DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Kvalitātes pilnveide

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo pašpārvaldes darbības kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Sports

Basketbola turnīra “ABSOLVENTU MAČS” organizācijas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Galda tenisa turnīra organizācijas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Atpūta

Pasākuma “POPIELA” organizācijas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE

Ētika

Ētikas kodekss DOKUMENTA LEJUPIELĀDE