Atbalstītāji

saulespuke

PALDIES VISIEM, KURI DOMĀS UN DARBOS ATBALSTA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU !

 • Salacgrīvas novada domei
 • Salacgrīvas vidusskolas skolēniem, absolventiem un vecākiem
 • Aldim Gusārovam un Līgai Treijai
 • Maritai Upītei-Birkenbergai
 • Gintam Šīmanim
 • Ernestam Kupčam
 • Andrim Bulim
 • Restorānam un viesnīcai “Pļavas” (Lauris Turks)
 • LELB Lielsalacas ev.lut.draudzei
 • Salacgrīvas novada bibliotēkai
 • JIC “Bāka”
 • Salacgrīvas novada kultūras centram
 • Salacgrīvas novada muzejam
 • AS “Brīvais vilnis” (Māris Trankalis)
 • SIA “JMK LUX” (Kaspars Runcis)
 • Kebabnīcai “KasTe” (Agnese un Žanis Dubrovski)
 • IK “Lienes konditoreja – Dabas maize” (Liene Kalniņa)
 • SIA “MERITI” (Edgars Vasils)
 • SIA “Lauku torte” (Elita Treija)
 • IU „Īriss
 • “Lindas bufete” (Linda Pūsilde-Taurīte)
 • Salacgrīvas ostas pārvaldei (Ivo Īstenais)
 • SIA “Acteks” (Jānis Ozols)
 • Kuivižu zvejniekam un māksliniekam Andrim Skujam
 • SIA “CUT!”
 • IK “Ledus oga”
 • Inesei Zmičerevskai
 • Aigaram Jirgensonam
 • Brigitai Mežgalei
 • V.Ozoliņam
 • Zigfrīda Lenca skolai Handevitā (Vācijā)
 • Šaukenai ģimnāzijai (Lietuvā)

PALDIES VISIEM, KURI ATBALSTĪJA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU 95. DZIMŠANAS DIENĀ!

Liels PALDIES visiem, kuri atbalstīja Salacgrīvas vidusskolu tās 95.dzimšanas dienas organizēšanā – skolēniem, viņu vecākiem, esošajiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī tiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri joprojām domās ir kopā ar Salacgrīvas vidusskolu, visiem sadarbības partneriem, uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām! Paldies, ka Jūs esat!

PALDIES SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTĪTĀJIEM:

 • Dagnim Straubergam un Salacgrīvas novada domei;
 • Ernestam Kupčam (SIA “Baltic Forest”);
 • Veronikai Būmanei (Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība);
 • Uģim Jēgeram (Ardagh Metal Packaging Latvia);
 • Jānim Ozolam (SIA “Acteks”);
 • A/S “Brīvais Vilnis”;
 • Antrai Paeglei;
 • Ilgai Tiesnesei;
 • Velgai Auziņai;
 • Andrim Vilemsonam un Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei;
 • Ilgai Kalvānei, Viktorijai Brīnumai, Ligitai Ķūrenai, Edītei Liedeskalniņai, Dzidrai Gīzei, Lidijai Bergšteinei, Maigai Lindei, Rasmai Liepiņai, Ritai Vinterei, Rutai Imantai Valeniecei;
 • Sandrai Kukai (Kr. Valdemāra Ainažu pamatskola);
 • Artai Rubezei (Liepupes vidusskola);
 • Dacei Vilemsonei (PII “Vilnītis”);
 • SIA “Līvima”;
 • Kai Simon Römke un Gesa Raschke no Handevitas skolu centra;
 • Salacgrīvas kultūras namam;
 • Katrīnai Borozdinai (Salacgrīvas mūzikas skola);
 • Imantam Klīdzējam (Salacgrīvas mākslas skola);
 • Hedvigai Inesei Podziņai (Salacgrīvas novada bibliotēka);
 • Ievai Zilverei (Salacgrīvas muzejs);
 • Limbažu un Salacgrīvas novada sporta skolai; 
 • Raimonds Kreituss, CUT
 • Normundam un Baibai Kotāniem;
 • Andrim Bulim;
 • Kristapam Mennikam;
 • Robertam Ķūrēnam;
 • Jānim Balodim;
 • Gintam Šīmanim;
 • Cēsu valsts ģimnāzijai;
 • Šaukenai ģimnāzijai Lietuvā.

PALDIES VISIEM, KURI ATBALSTĪJA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLU 100. DZIMŠANAS DIENĀ!

Liels PALDIES visiem, kuri atbalstīja Salacgrīvas vidusskolu tās 100 +1 dzimšanas dienas organizēšanā – skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kā arī tiem skolotājiem un darbiniekiem, kuri joprojām domās ir kopā ar Salacgrīvas vidusskolu, visiem sadarbības partneriem, uzņēmējiem, iestādēm un organizācijām! Paldies, ka Jūs esat!

PALDIES SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS ATBALSTĪTĀJIEM:

A/S “Brīvais vilnis” (Mārim Trankalim, Inai Melnalksnei)  
Salacgrīvas novada domei (bijušajai) un Dagnim Straubergam
Ziedu veikals “Īriss” (Velgai Auziņai)  
SIA “Acteks” (Jānim Ozols)  
Ostas pārvalde (Ivo Īstenajam)  
Salacgrīva IT Pakalpojumi (Artim Bergam)  
SIA „Jaunarkādijas” (Aldim Kalniņam)  
SIA “ Autodarbnīca” (Agrim Mennikam)  
Sporta un atpūtas komplekss “Zvejnieku parks” (Dacei Kurpniecei)
Fotolukss (Uģim Zvejniekam)
SIA “Medagas” (Gintam Ronim)
Skolas padomes priekšsēdētājam Aldim Gusarovam
Dabas aizsardzības pārvalde (Intai Somai, Andrim Somam)
SIA “JMK LUX” (Kasparam Runcis)
Kebabnīca “Kaste” (Agnesei un Žanim Dubrovskiem)
IK “Lienes konditoreja”- Dabas maize (Lienei Kalniņai)
SIA “Lauku torte” (Elitai Treijai)
“Lindas bufete” (Lindai Pūsildei – Taurītei)
Kuivižu zvejniekam un māksliniekam Andrim Skujam
Maritai Upītei-Birkenbergai, Sandim Birkenbergam
SIA “Silva prim” (Ernestam Kupčam)
Picērija “Ab initio” (Ilzei Indriksonei-Gromovai)
SIA Salacgrīvas Elektromontāžniekam
Dainai Valainei
S.Līsmanes ģimenes ārsta praksei
I.Balodes ģimenes ārsta praksei
N.Oščenkovas ģimenes ārsta praksei
Ingai Kalniņai, Covid punkta medmāsai
 Līgai Endei – Griķei
SIA “Medus aptieka”
Restorānam un viesnīcai “Pļavas”
Kristapam Auzenbergam
Raimondam Kreitusam, CUT
Inesei Zmičerevskai
Edgaram Vijupam
Andrim Bulim
Kristapam Mennikam

PALDIES SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS SADARBĪBAS PARTNERIEM:

Limbažu novada Salacgrīvas pārvaldes vadītājam Andrim Zundem
Izglītības pārvaldei – Sigitai Upmalei, Agnesei Smalkai – Francei, Lienei Čečiņai, Antrai Paeglei, Ilzei Kapmalei
SIA “Kuivižu enkurs” un Ilonai Trēziņai
Izdevniecība „Auseklis” un Lailai Paeglei, Ivitai Rencei
“Limbažu novada ziņas” – Ilgai Tiesnesei
Salacgrīvas KC – Pārslai Dzērve, Inesei Jerāne , Almam un Olgam
Salacgrīvas pilsētas bibliotēkai un Hedvigai Inesei Podziņai
Salacgrīvas muzejam un Ievai Zilverei
JIC “Bāka” un Martai Dancei, Elīnai Lilenblatei  
Lielsalacas evaņģēliski luteriskajai draudzei un Andrim Vilemsonam 
Salacgrīvas tūrisma informācijas centram
Limbažu novada sporta skolai un Diānai Zaļupei
Liepupes pamatskolai un Artai Rubezei
K.Valdemāra Ainažu pamatskolai un Ievai Skujai  
Salacgrīvas Mūzikas skolai -un Katrīnai Žibalai 
Salacgrīvas Mākslas skolai un Imantam Klīdzējam  
Salacgrīvas PII “Vilnītis” -un Dacei Vilemsonei, Ligitai Dambei  
Evijai Keiselei
Arvīdam Šimim
Brigitai Mežgalei – Turlajai
Gintam Šīmanim
Ventai Kočanei
Jolantai Borītei
 Irinai Smirnovai
Salacgrīvas Basketbola klubam un Kasparam Neimanim
Jānim Balodim
Agnim Anškenam