Normatīvie akti

Iekšējās kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Ierakstu veikšanas kārtība skolvadības sistēmā “E-klase” DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Apbalvojumu piešķiršanas kārtība izglītojamajiem
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Klases audzinātāja darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Konkursa “Gada klase” organizācijas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Darba kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Projektu darbu izstrādes organizēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisijas darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā Salacgrīvas vidusskolas veselības punktā tiek nodrošināta iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Salacgrīvas vidusskolas videonovērošanas sistēmas izmantošanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kārtība, kādā ziņo par interešu konfliktu valsts amatpersonu darbībā DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Foto konkursa “Mana Salacgrīvas vidusskola” nolikums DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Projektu darbu izstrādes organizēšanas kārtība 2.-12.klašu izglītojamajiem DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Iekšējā trauksmes celšanas sistēma DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Ētikas kodekss DOKUMENTA LEJUPIELĀDE