Īstenotās izglītības programmas

Nr.p.k.Izglītības programmaProgrammas licences numurs
1.Pamatizglītības programma (21011111)V_24
2.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)V_145
3.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)V_5498
4.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)V_3016
5.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)V_6737
6.Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)V_3017

MĀCĪBU STUNDU PLĀNS

Macibu-plans-1.2.4.5.7.8.

Macibu-plans-1.2.4.5.7.8.klase-56

Macibu-plans-58-1-2-4-5-7-8

Macibu-plans-3-6-9-klase

Macibu-plans-3-6-9-klase-56

Macibu-plans-10.-11.-dabaszinatnes

Macibu-plans-10.-11.-valodas