Normatīvie akti

Iekšējās kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Ierakstu veikšanas kārtība skolvadības sistēmā “E-klase” DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Apbalvojumu piešķiršanas kārtība izglītojamajiem
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Klases audzinātāja darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Konkursa “Gada klase” organizācijas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Darba kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE