Normatīvie akti

Iekšējās kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Ierakstu veikšanas kārtība skolvadības sistēmā “E-klase” DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Apbalvojumu piešķiršanas kārtība izglītojamajiem
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Klases audzinātāja darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Konkursa “Gada klase” organizācijas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Darba kārtības noteikumi
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Projektu darbu izstrādes organizēšanas kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE
Kvalitātes komisijas darbības kārtība
DOKUMENTA LEJUPIELĀDE