Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā par ventilācijas PN sistēmas remontu

Salacgrīvas vidusskolai nepieciešams veikt ventilācijas PN sistēmas remontu izglītības iestādes sporta un aktu zālē Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. Plānotā līguma summa nesasniedz Publiskā iepirkumu likumā noteikto būvdarbu līguma iepirkuma slieksni EUR 20 000 (bez PVN).

Līguma izpildes termiņš no līguma spēkā stāšanās dienas – 65 (sešdesmit piecas) kalendārās dienas.

 

Uzaicinām līdz 2020.gada 15.maija plkst.12.00 iesniegt cenu piedāvājumu. Piedāvājumus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.

 

Kontaktpersona: Tatjana Kondratjuka, tālr. + 371 20140125,

e-pasts: tatjana.kondratjuka@salacgrivasvsk.lv.

 

Tehniskā specifikācija

 

Pasūtītājs: Salacgrīvas vidusskola

Objekta adrese: Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033

Darbu veids: izglītības iestādes sporta un aktu zāles PN sistēmas remonts

 

Nr.p.k. Darbu un materiālu specifikācija

 

1. Esošās kontroles- vadības sadalnes demontāža
2. Kontroles- vadības sadalne ar Corrigo E151DW-3
3. Kanāla sensors TG-K3/PT1000
4. Virsmas senors TG-A1/PT1000
5. Vārsta piedziņa SF230A
6. Kabelis 4×1,5mm2+E
7. Kabelis 3×0,75mm2
8. Gofra 16mm
9. Nozarkārbas
10. Pārējie elektromateriāli
11. Regulējošais noslēgvārsts SSK 700-400
12. Regulējošais noslēgvārsts  SSK 1200-800
13. Regulējošais noslēgvārsts SSK 1200-500
14. Palīgmateriāli
15. Sistēmas noregulēšana

 

Darba uzdevums esošās ventilācijas sistēmas remontdarbiem

 1. Esošās ventilācijas sistēmas remontdarbi Salacgrīvas vidusskolas telpās Pērnavas iela 31, Salacgrīva, LV 4033 veicami atbilstoši piedāvājumam.
 2. Esošās ventilācijas sistēmas kontroles- vadības sadalnes demontāža, jaunas uzstādīšana ar kontrolieri Corrigo E151DW-3 ar atbilstošiem sensoriem.
 3. Noslēgvārstu un vārstu piedziņu montāža sporta un aktu zāles pieplūdes un nosūces gaisa vados.
 4. Izpildītājs nodrošina, ka esošās ventilācijas sistēmas remontdarbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.
 5. Remontdarbu laikā būvgružus savākt un iznest speciālos atkritumu maisos, kuru izvešanas izmaksas sedz Izpildītājs. Izmaksu izcenojumos obligāti jāietver būvgružu aizvākšana no objekta un, ja, nepieciešams to utilizācija, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem.
 6. Izpildītajam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu vides aizsardzības jomā ievērošanu. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
 7. Ventilācijas remontdarbu laikā sekot, lai telpās kurās notiek remontdarbi tiktu ievērota tīrība, nepieciešamības gadījumā veicot telpu sakopšanas darbus.
 8. Remontdarbi Izpildītājam jāveic ar nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem. Nepieciešamo materiālu piegādi, saskaņojot ar Izpildītāju veic Pasūtītājs.
 9. Remontdarbu laikā ievērot tehnoloģisko procesu secību un  kvalitātes atbilstību spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem.
 10. Pretendentam, iesniedzot savu piedāvājumu, balstoties uz spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un savu personīgo būvdarbu veikšanas pieredzi jāparedz visi darbi un materiāli, kas nav tieši izdalīti vai norādīti tāmē, bet kas ir nepieciešami remontdarbu veikšanas tehnoloģiskā procesa ievērošanai atbilstoši būvniecības industrijas labākajai praksei, lai nodrošinātu Pasūtītāja norādīto kvalitātes standartu izpildi.
 11. Par darba aizsardzību objektā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir Izpildītāja atbildīgais remontdarbu vadītājs.
 12. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina. Remontdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
 13. Izpildītājam ir pienākums pēc remontdarbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 5 (pieci) gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
 14. Par remontdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos noteiktajiem darbu kvalitātes rādītājiem.
 15. Iekļūšana objektā remontdarbu uzsākšanai, kā arī darbu beigšana un objekta atstāšana ir rakstiski jāsaskaņo ar ēkas uzturēšanas  atbildīgo personu, savstarpēji parakstot atbilstošu objekta nodošanas aktu.
 16. Izpildītājam jānodrošina, ka remontdarbu veikšanas laikā Pasūtītājam ir iespēja  sazināties ar Būvuzņēmēja atbildīgo vadītāju  telefoniski un e-pasta veidā.
 17. Izpildītājam jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija darbu pieņemšanai – nodošanai:
 • Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto darbu nodošanas- pieņemšanas aktu;
 • Izstrādājumu atbilstības sertifikāti;
 1. Pirms remontdarbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopējo Darbu izpildes laika  grafiku, to saskaņojot ar Pasūtītāju.
 2. Līguma izpildes termiņš no Līguma spēkā stāšanās dienas – 65 (sešdesmit piecas) kalendārās dienas.

 

 

 

 

Atbildēt