Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu MAZDA 5, valsts reģistrācijas Nr. HP 5741 (pirmo reizi reģistrēta 19.12.2005.), šasijas Nr. JMZCR19F260124286, tips – Vieglais pasažieru, tehniskā apskate līdz 30.06.2021.g.

Automašīnas nosacītā cena euro 900,00 (bez PVN).

Pieteikums par automašīnas MAZDA 5 pirkšanu jāiesniedz Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 divu nedēļu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā “Salacgrīvas novada ziņas”. Ja divu nedēļu laikā pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Ja izsole netiek rīkota, samaksa nosacītās cenas apmērā par automašīnas MAZDA 5 pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Salacgrīvas novada domes pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas paziņojuma saņemšanas.

Pirms izsoles tās dalībnieki ar automašīnas tehnisko stāvokli var iepazīties dabā, apskates laiku saskaņojot pa tālruni tālr. 28703487 (Pērnavas ielā 31 pie Salacgrīvas vidusskolas).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem iespējams mājas lapā www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles, dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta Salacgrīvas novada domē, līdz 2021.gada 2.februāra plkst. 17.00.

Izsole notiks 2021.gada 3.februārī plkst.11.30 Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē.

Izsoles dalības pretendentam jāpārskaita Salacgrīvas vidusskolas kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV55 UNLA 0013 0141 3081 8 – nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas un dalības maksu – 20,00 euro.

KUSTAMĀS MANTAS IZSOLES NOTEIKUMI

Atbildēt