Par aktuālo Salacgrīvas vidusskolā

Noslēdzies 2018./2019. mācību gads, kura laikā Salacgrīvas vidusskola ne tikai turpinājusi iesāktos darbus, bet iesaistījusies arvien jaunos projektos, kas nākotnē būs vērtīgs ieguvums mūsu skolēniem. Arī nākamajā mācību gadā turpināsim apgūt finanšu līdzekļus Eiropas Sociālā fonda projektos “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (paldies par ieguldīto darbu Intai Ciršai) un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kā arī izstrādājam pieteikumu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” turpināšanai nākamajā atbalsta kārtā. Turpināsim veiksmīgi iesākto darbu uzņēmējspēju attīstīšanā, kā arī skolēnu mācību uzņēmumu veidošanā “Junior Achievement Latvija” programmā un profesionālās pilnveides izglītības programmā „Uzņēmējdarbības pamati” – par šo darbu paldies skolotājai Ingai Čekaļinai. Vērtīgs ieguvums ir dalība programmā “Latvijas skolas soma”, nodrošinot iespēju skolēniem iepazīt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības mākslā, mūzikā un kultūrā.

Pateicoties lielajam Lolitas Valaņinas, vēlāk – Līgas Tauriņas un Laimdotas Pelšes darbam, skolēnu Ekopadomes čaklajiem pārstāvjiem (īpaši – Martai Antonovai un Diānai Zmičerevskai), visiem skolēniem un viņu vecākiem, kuri rūpējās par lietoto bateriju un makulatūras vākšanu, šajā mācību gadā skola saņēma Ekoskolas karogu, kas ir vērtīgs apliecinājums sasniegtajiem rezultātiem. To norāda arī ZAAO pateicības raksti par Salacgrīvas vidusskolas skolēnu un pedagogu aktīvo darbu vides saglabāšanas un uzlabošanas jomā.

Paldies sākumskolas pedagoģēm un Līgai Siliņai, Dacei Kašai, Ivetai Rozenbergai, Guntaram Ūdrim par skolas māksliniecisko noformējumu, it sevišķi – Līgai Siliņai un Guntaram Ūdrim par tematiskajām skolēnu darbu izstādēm.

Paldies Intai Ciršai par iespēju Salacgrīvas vidusskolas skolēniem iegūt velosipēdu vadīšanas tiesības savā skolā. Ja iepriekš šāda iespēja tika nodrošināta tikai vienu vai divas reizes mācību gada laikā, kad skolā ieradās CSDD pārstāvis, tad šajā mācību gadā skolēni tiesības varēja iegūt sev ērtā laikā, iepriekš individuāli vienojoties par vēlamo eksāmena norises laiku.

Aktīva dalība noris Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase” – tajā veiksmīgi startē 3.a, 4.a, 4.b un 5.a klases skolēni. Īpašs lepnums ir par Salacgrīvas vidusskolas 4.a klases skolēniem, kuri arī šogad 5.sezonā iekļuva Latvijas labāko komandu finālā. Paldies sporta skolotājiem – Sandrai Bērziņai, Mārītei Jankovskai un Danielam Grigorjevam par skolēnu sagatavošanu. Īpašs paldies – Ivetai Kupčai.

Apzinoties veselīga dzīvesveida nozīmi, skola iesaistījusies Veselības ministrijas kampaņā “Kustinācija”, motivējot bērnus un jauniešus savā ikdienā ieviest sportiskas aktivitātes.

Arī vasaras periodā Salacgrīvas vidusskola turpina darbu jaunās aktivitātēs – kļūstot par mācību centra “Buts” sadarbības partneri un iesaistoties ceturtajā pieteikšanās kārtā Eiropas Sociālā fonda atbalstītajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Salacgrīvas vidusskolā šī projekta ietvaros tiek piedāvāts apgūt divas mācību programmas – datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel (bez priekšzināšanām un ar priekšzināšanām).

Arvien vairāk mācību darbā tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas – katrā mācību kabinetā ir nodrošināts projektors, dators un ekrāns. Mācību satura digitalizācijā aktīvi tiek izmantots izglītības portāls “Uzdevumi.lv”, šajā mācību gadā iegūstot 1.vietu novadā. Paldies Ritai Ziemelei par aktīvo darbu digitālajā mācību vidē.

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem mācību darbā – 12.klases absolventa Kristiāna Kacara saņemto atzinību fizikas valsts 69.olimpiādē un 9.klases absolventa Ralfa Kariņa iegūto 2.pakāpes diplomu atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Paldies mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu un atzinību ieguvējiem – Esterei Romanovskai, Katei Ozoliņai – Mennikai, Diānai Zmičerevskai, Alisei Sedleniecei, Līvai Tauriņai, Patrīcijai Altenburgai, Saulei Ķūrenai, Signei Zvejniecei, Kristai Muciņai, Kristiānam Kacaram, Ralfam Kariņam, Edgaram Salmanim, Egīlam Kļusam un Markusam Mediniekam.

Paldies daudzveidīgu konkursu godalgoto vietu un atzinību ieguvējiem – Dagnijai Kukai, Esterei Romanovskai, Diānai Zmičerevskai, Paulai Eizenbergai, Saulei Ķūrenai, Signei Zvejniecei, Nellijai Zvejniecei, Sintijai Grīnvaldei, Madaram Eizenbergam, Dāvim Birzgalim un Adrianam Ginteram.

Paldies sportistiem par viņu augstajiem sasniegumiem daudzveidīgās sporta jomās (jāšanas sportā, basketbolā, futbolā, tautas bumbā, vieglatlētikā): Emīlijai Bergmanei, Elizabetei Līcītei, Martai Uzkalnei, Sofijai Gromovai, Amēlijai Vilkaulei, Matildei Vilkaulei, Emīlijai Gobai, Martai Viļļai, Emīlijai Alisei Dārziņai, Esterei Zvejniecei, Tīnai Krūmai, Elisei Burdikovai, Alisei Smiltei, Līvai Priekulei, Līvai Tauriņai,  Viktorijai Luizei Mežgailei, Emīlijai Maksimovai, Meisijai Sproģei, Elīzai Elizabetei Gedertai, Līvai Zariņai, Martai Kociņai, Katrīnai Ķūrenai, Nellijai Zvejniecei, Valteram Bitmanim, Rinaldam Miksonam, Tomam Laubmanim, Kristeram Kotānam, Kristeram Briedim, Mārcim Mārtiņam Ilvesam, Raivo Rambam, Rihardam Bendrātam, Ernestam Jānim Kupčam, Markusam Zvejniekam, Maksim Obuhovskim, Rūdolfam Treijam, Dānielam Lūsim, Kevinam Šrenkam, Sandrim Kalniņam, Mikum Nikam Grigorjevam, Edvardam Bobrovam, Kristapam Ralfam Vankam, Rolandam Daugulim, Kristianam Bērziņam, Edgaram Salmanim, Guntim Smalkajam, Artūram Grāvītim, Rafaelam Zviedrim, Oliveram Bobrovam, Kristam Ādamsonam, Kristeram Jakabsonam, Pēterim Ķūrenam, Timo Ēltammam, Markusam Kalniņam, Gustavam Žibalam, Mārcim Tomsonam, Heinriham Endem, Renāram Ģēģerim, Mārtiņam Hincenbergam, Martinam Marianam Kalviņam, Kristianam Kovačam, Markusam Lejniekam, Adrianam Rāpam, Aleksim Romanovam, Tomasam Tomsonam, Jēkabam Žibalam, Henrijam Hugo Močānam, Raimondam Lembertam, Aleksam Īvānam, Danielam Dubrovskim, Mikam Manfredam Bušam, Gustavam Bergam, Danielam Ērenfrīdam, Markusam Sidorčukam, Aleksim Gobam, Rolandam Zēģelim, Sandim Kasparam Riņķim un Mārtiņam Pēterim Jirgensonam. Airēšanas, burāšanas un dambretes sacensību godalgoto vietu un atzinību ieguvēji tiks sveikti sezonas noslēgumā – nākamā mācību gada Zinību dienā.

Prieks par tiem skolēniem un jauniešiem, kuri uzsāk mācības vai atgriežas Salacgrīvas vidusskolā. Īsā laikā pēc 9.klašu absolventu izlaiduma saņemti jau desmit pieteikumi mācībām skolas 10.klasē, kurā klases audzinātājas pienākumus veiks skolotāja Laimdota Pelše. Priecājamies, ka tieši Salacgrīvas vidusskolu kā savu skolu izvēlējusies arī jauniete no Viļķenes.

Man bija gods apciemot vienu no Salacgrīvas vidusskolas skolotājām, kuru var dēvēt par Skolotāju ar lielo burtu – Dzidru Gīzi. Varu tikai apbrīnot šīs kundzes sirsnību, humoru, cilvēcisko labestību pret apkārtējiem. Tieši iespēja iepazīt tādu cilvēku kā, piemēram, Dzidras Gīzes, Maigas Lindes, Rasmas Liepiņas, Ritas Vinteres un Lidijas Bergšteines dzīvesgājumu un darba mūžu, atgādina, cik pārlieku lielu uzmanību mūsdienās pievēršam negatīvajam, cik reti pasakām līdzcilvēkiem labu vārdu, cik ļoti žēlojam uzslavas, taču aktīvi izceļam slikto. Arī interneta plašās iespējas izmantojam nevis, lai vairotu labos darbus un pozitīvo pieredzi, bet, lai kritizētu, bieži pat nenoskaidrojot faktus. Izlūzis dēlis laipā, izdegusi spuldzīte, stundu vēlāk ierakstīts mājasdarbs “E-klasē”? Viss – sākas kvēla enerģijas tērēšana interneta komentāros, nevis sazinoties ar atbildīgajiem darbiniekiem, kuri ātri varētu pamanīto kļūmi novērst. Tad kāds ir patiesais mērķis – uzlabot situāciju vai izcelt sevi sociālajos tīklos? Jo patiesībā – kas gan ir šie notikumi, ja ieklausāmies senioru skarbajos atmiņu stāstos par kara šausmām un pēckara laika postu? Vēlamies ģimnāzijas līmeņa bērnu sasniegumus, bet…cik bieži pasēžam kopā ar bērnu, pildot mājasdarbus? Ģimnāzijas līmeņa zināšanas vispirms prasa ilgstošu un pacietīgu  darbu. Pirms vēlamies ģēniju matemātikā, fizikā, ķīmijā – vai esam aprunājušies ar pašu bērnu, uzklausījuši viņa vēlmes? Bērnam būtu jābūt laimīgam, nevis neirotiskam “vislabākajam”. Runā, ka apkārtējā pasaulē redzam to, kas patiesībā mīt mūsos pašos. Valstij jāsāk ar sevi? Nē, vispirms katram jāsāk ar sevi.

 

Sanita Šlekone

  1. Novēlu Jums visiem, direktorīte Sanita, tā turpināt! Manuprāt, – mīlestības pilna attieksme pret savu darbu, sirsnība un godīgums, spēja katrā saredzēt labo, to atzinīgi novērtēt(arī bijušos ,,učukus”), tas ir ceļš kurš ejams arī turpmāk.
    Ar Dievpalīgu, Juris.

Atbildēt