Iesaisties projektā “Pumpurs”

Arī 2020./2021., tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, Salacgrīvas vidusskolā turpinās darboties Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, īsāk – PuMPuRS.

Šī projekta priekšrocība ir tā, ka atbalsts tiek sniegts ne tikai izglītojamiem, bet arī pedagogiem, jo viņiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem.

Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie ieteikumi speciālistiem, kurus var ērti izmantot ikdienas pedagoģiskajā darbā.
Aicinu vecākus un jauniešus iepazīties ar plašāku informāciju www.pumpurs.lv un droši iesaistīties Salacgrīvas vidusskolā, izmantojot piedāvātās projekta iespējas: iespēju apmeklēt mācību priekšmetu pedagogu individuālas konsultācijas, psihologa konsultācijas, saņemt ēdināšanas un dienesta viesnīcas pakalpojumus bez maksas.

Turpinām pieņemt iesniegumus no vecākiem ( griezties pie skolotājas Marikas Zeidmanes), lai varētu sniegt izglītojamiem nepieciešamo atbalstu.

Lai veiksmīgi noritētu darbs, ir nepieciešama laba sadarbība starp izglītojamiem un pedagogiem. Vecāki ir kā palīgi, kuri var motivēt savus bērnus apmeklēt projekta nodarbības, lai maksimāli izmantotu piešķirto atbalstu.
Paldies visiem par paveikto un priecāsimies par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Sociālā pedagoģe
Inga Parole

Atbildēt