Darba organizācija no 15. novembra

Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 4. – 12. klasē atsākas klātienē, ievērojot:

1.vienlaikus mācību telpā atrodas tikai viena klase,

2. vienas klases izglītojamie mācās, ievērojot “burbuļa” principu:

1. – 4. klašu izglītojamajiem mācības notiek savos kabinetos, izņemot sporta stundas;

 5. – 12. klašu izglītojamajiem mācību stundas notiek savos kabinetos, izņemot, sporta, mājturības/dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas, dabaszinību, bioloģiju, ķīmijas un fizikas stundas;

 “burbuļa” principu ievērot starpbrīžu laikā, piemērojot dažādus stundu beigšanas laikus.

3. Klātienes mācību procesa laikā atcelts ikdienas informatīvais vērtējumu “i”, “ni”.

4. Hibrīdmācību dēļ 4. – 12. klašu izglītojamajiem drīkst plānot 2 pārbaudes darbus dienā, tādējādi nodrošinot vajadzīgo pārbaudes darbu skaitu, lai varētu izglītojamos novērtēt summatīvi.

5. 10. – 12. klases izglītojamajiem mācību process vienu dienu nedēļā tiks organizēts attālināti, pamatojoties uz pedagogu darba organizāciju, kas notiek attālināti:

ceturtdienās – 11. klases izglītojamajiem;

piektdienās – 10. un 12. klases izglītojamajiem.

6. Izglītības iestādē strādājošie darbinieki un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegus mācību stundu un starpbrīžu laikā:

 mutes un deguna aizsegus nodrošina izglītības iestāde.

7. Izglītības iestādē nodarbinātie, kuri ir uzsākuši vakcināciju līdz 15.novembrim un sertifikāts tiks iegūts līdz 15. decembrim, varēs turpināt pildīt savus amata pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām. Testu izmaksas darbinieks apmaksās no saviem līdzekļiem:

8. Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki un izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, neievēro mājas karantīnu, taču, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, iestādē organizēs darbinieka vai izglītojamā skrīningu ar antigēna testu, kas veicams iestādes vadītāja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā. Tests jāveic septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu  – katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas;

9. Kontaktpersonai, kurai pēc pēdējā kontakta ar Covid-19 inficētu personu noteikta 14 dienas ilga mājas karantīna, to var pārtraukt jau pēc RNS testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu, ja testa rezultāts ir negatīvs.

10. Sporta stundas organizēs ievērojot:

piepildījums ģērbtuvēs vienlaikus nepārsniedz 25 % ( izmantot mācību telpas vai dienesta viesnīcas telpas);

stundas vada darbinieki, kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

11. Interešu izglītību organizēs ievērojot:

nodarbības vada darbinieki, kuriem ir derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

klātienē vienas klases izglītojamiem,

ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm.

12. Sporta treniņi tiks organizēti “zaļajā” (vakcinēts/pārslimojis) režīmā:

nevakcinēti bērni telpās var sportot individuāli – viens pret vienu ar vakcinētu treneri (vienā telpā nevar norisināties vairāki individuālie treniņi);

bērnu un jauniešu sporta treniņos ārpus telpām grupā var piedalīties līdz 20 izglītojamo, ar skolā veiktu testu, ja tas ir negatīvs;

ievērojot grupu nepārklāšanos, vienlaicīgi var darboties vairākas grupas;

individuālas fiziskas aktivitātes bez trenera ārpus telpām var notikt bez ierobežojumiem.

13. Ēdināšanas procesu iespēju robežās veiks ievērojot “burbuļa” principu, piemērojot dažādu stundu sākšanas/beigšanas laiku.

14. Neorganizēt, nepiedalīties, neatbalstīt un neveicināt izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u.c.) ārpus izglītības iestādes.

15. Pedagogu konsultācijas un fakultatīvās nodarbības tiek nodrošinātas stundu sarakstā norādīto mācību stundu laikos un saskaņā ar to grafikiem.

Atbildēt