Salacgrīvas vidusskolā tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

2017./2018. mācību gadā, sadarbībā ar Salacgrīvas novada domi, Salacgrīvas vidusskolā uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizācija. Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Šobrīd Salacgrīvas vidusskolas skolēniem par projekta līdzekļiem tiek nodrošināta interešu izglītības programmas “Robotikas pulciņš” realizācija un pedagoga palīga atalgojums, sniedzot skolēniem individuālu atbalstu mācību vielas apguvē.

Projekta ietvaros skolēniem būs iespēja praktiski darbojoties, nostiprināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, doties mācību vizītēs, apmeklēt daudzveidīgus pasākumus Salacgrīvas vidusskolā, veicināt interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem, padziļināt zināšanas Baltijas tautu vēstures kopsakarībās un kultūrvēsturē, attīstot patriotismu un piederības sajūtu Latvijas valstij.

 

Salacgrīvas vidusskolas direktore

Sanita Šlekone

Atbildēt