Otrais gads Ekoskolu programmā

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome
 • Skolas Vides pārskats
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

 

Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu.

Salacgrīvas vidusskola šajā mācību gadā piedalās projektā “Ēdam atbildīgi!”. Tas nozīmē, ka mūsu skolas visa gada tēma ir “Pārtika”. Strādājot pie šīs tēmas, papildus skola pievērš uzmanību arī pārējām tēmām: atkritumi, enerģija, ūdens transports, veselīgs dzīvesveids, skolas apkārtne, klimata izmaiņas un mežs.

 

Skolā jau darbojas ekopadome, regulāri tiek izlikta jaunākā informācija par aktuālo vides jomā uz ekopadomes stenda, ir sastādīts Vides kodekss. Vides kodekss ir ekoskolas misija, tam jāparāda, kādas iniciatīvas skola gatavojas veikt vides situācijas uzlabošanai. Kodekss ietver rīcības plāna galvenos mērķus. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.

Skolas mājaslapā būs pieejams gan Rīcības plāns 2017./2018.m.g., gan skolas Vides novērtējums. Ir aizvadīts viens mēnesis jaunajā mācību gadā, bet padarītais  darbu sarakts ir paliels:

 • Izveidota jauna ekopadome
 • Pieņemts Vides kodekss, ar kura gala versiju var iepazīties gan pie galvenās ieejas, gan pie ekodēļa, gan 2.stāva gaitenī.

 • No septembra pirmajām dienām skolā ir ābolu un bumbieru akcija “Ja tev par daudz, nes uz klasi!”. Skolēni un skolotāji nes uz skolu dārzā izaudzēto, lai tie, kuriem nav pieejami šie augļi (arī dārzeņi), varētu cienāties, jo pašu izaudzēts ir ekoloģisks.

 • Visu septembra mēnesi tika veikta pārtikas atkritumu uzskaite skolas ēdnīcā. Jāpiebilst, ka šie atkritumi netiek izmesti konteineros, bet tiek nogādāti mājdzīvnieku barošanai.
 • Klasēs veikta skolēnu aptauja par ēdiena kvalitāti un vēlamo ikdienas ēdienkarti skolas ēdnīcā.
 • Tiek veikta vecāku un skolēnu aptauja par paradumiem ģimenē.
 • Ēdienu kvalitāti regulāri novērtē skolas medmāsa.
 • Notikusi tikšanās un konstruktīva saruna ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju pārstāvi V.Būmani. Tika pārrunāts, kā uzlabot ēdienkarti, lai pārtikas atkritumu daudzums samazinātos, tas nozīmē, lai skolēni ēstu piedāvāto ēdienu. Protams, nevar izdabāt tikai skolēnu vēlmēm, jo pastāv arī MK noteikumi, kuri jāievēro, stādot ēdienkarti. Skolēni ir jāizglīto.
 • Pārtikas atkritumu samazināšanas jautājumu pēta arī skolas Jauno Vides līderu grupa, kura mācās, kā informēt skolēnus, kādus izglītojošus pasākumus organizēt skolā.
 • 3.a, 3.b, 3.c un 4.b klase piedalījās projektā “Kartupelis”. Projekta mērķis bija iepazīt kartupeļu audzēšanas procesu, attīstot pētnieciskās, sadarbības un analizēšanas prasmes. Skolēni visu vasaru audzēja kartupeļus puķu podos, lai septembrī visu skolu komandas pulcētos uz kopīgu to izrakšanu, svēršanu.

 • Septembra beigās sākumskolas klases un 7.a klase uzsāka dalību “Putras programmā” ar devīzi “Auzās ir spēks!” Sākumskola šo projektu uzsāka ar veselīgas putras vārīšanu svaigā gaisā Miķeļdienā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar „Rīgas Dzirnavnieks”, Veselības ministriju, Valsts izglītības satura centru (VISC) un Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC).

 • Sākumskolas skolotāji pie galvenās ieejas izveidoja latviešu zemnieka Miķeļa tēlu, kas simbolizē ideju, ka vairāk vajadzētu pārtikā izmantot vietējos produktus.
 • Uz vienu no skolas kāpņu posmiem ir atgādnes par atbildīgu ēšanu.

 • Visas klases jau sākušas gatavoties Pasaules Pārtikas dienai. Tiks pagatavoti izglītojoši plakāti par dažādiem pārtikas produktiem, par to ceļu līdz mūsu šķīvim. Plakāti ļaus ieskatīties, kas slēpjas aiz mūsu šķīvja, kādas ietekmes uz vidi un cilvēkiem, kas ražo mūsu izvēlēto pārtiku, mēs radām. Tas palīdzēs ne tikai izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, bet panākt arī izmaiņas domāšanā, prasmi novērtēt to, ko mēs iegādājamies veikalā.
 • Skolotāji piedalās Starptautiskā Izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā. Daži skolotāji vadīja stundu “Katram šķīvim savs stāsts” un nodarbības aprakstu aizsūtīja UNESKO LNK .

 • 10 klases pieteikušās Mammadaba Meistarklasē.
 • 1.b, 2.a un 2.b klase pieteikušās Starptautiskā Ekoskolu Bioloģiskās daudzveidības projektā “Lielās augu medības”.
 • Skolā turpinās Vides novērtējums.
 • Skolotāji plāno mācību saturu atbilstoši Ekoskolas gada tēmai un iesniedz koordinatorei.
 • Skola pieteikusies ZAAO vides projektā “Cilvēks vidē”- otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu (makulatūras) vākšanas akcijā un konkursā “Lielie palīgi lielos darbos”.
 • Arī šajā mācību gadā skolēni tiek aicināti piedalīties Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 • Oktobrī 4.klašu skolēniem būs iespēja piedalīties biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projektā “Mobilā vides izziņas klase” .
 • No 30.oktobra līdz 5.novembrim notiks Ekoskolu Rīcības dienas. Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
  Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību. Skolēnu gatavotos izglītojošos plakātus varēs skatīt Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā.

Vēl daudz darāmā. Bet prieks, ka, skolai darbojoties Ekoskolu programmā, skolēni vides jautājumus uztver nopietnāk, ģimenēs vairāk domā par atkritumu šķirošanu, resursu taupīšanu, atbildīgāku iepirkšanos. To pierāda aptaujas anketas. Ja gribam dzīvot Zaļā novadā, tad mums visiem arī “zaļi jādomā”!

                                          Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

 

 

 

 

Atbildēt