Informācija vecākiem!

Informācija par skolas pusdienu samaksu
2016./2017.m.g.

1.Ar 2016./2017.m.g. 5. – 12.kl. skolēnu vecāki par pusdienām maksā elektroniski ēdināšanas uzņēmuma norēķinu kontā:
Rīgas SZKB
LV 40003057232
AS SEB Banka
LV83UNLA0001000460221

2. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
Skolēna vārds, uzvārds, klase un laika periods par kuru tiek veikta apmaksa
Piem. : Jānis Bērziņš, 5. a klase, no 12.septembra līdz 29.septembrim, 14 dienas (1,27×14=17.78 EUR)
3. Ērtāk samaksu veikt par visu mēnesi, taču var maksāt katru nedēļu (tad gan jāievēro laiks – līdz tekošās nedēļas ceturtdienai jāsamaksā par nākamo nedēļu).
4. Pusdienu cena dienā – 1.27 EUR
5. Ja skolēns kāda iemesla dēļ neapmeklē skolu, par to tiek ziņots klases audzinātājai(am), kurš savukārt nodod ziņas lietvedībā pēc 1.stundas
6. Vecāku pienākums ir kontrolēt sava bērna kavētās dienas un nākamajā maksāšanas reizē tās izskaitīt ārā, par to uzrakstot maksājuma uzdevumā, veicot pārskaitījumu.
7. Atskaiti par apmaksātajām pusdienām ēdināšanas uzņēmums “Rīgas SZKB” nodod skolas lietvedei, kura iepazīstina klašu audzinātājus.