Informācija par mācību procesa organizāciju no 23.marta

Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020.gada 14.marta grozījumiem šajā rīkojumā ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, informēju par mācību procesa īstenošanu Salacgrīvas vidusskolā no 23.marta līdz 14.aprīlim.

  1. Laika posmā no 23.marta līdz 14.aprīlim mācību process Salacgrīvas vidusskolā tiks īstenots attālināti – ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Ģimenēm, kuras skolvadības sistēmā “E-klase” izsūtītajā aptaujā norādīja, ka mācību procesa nodrošināšanai nav pieejams dators, tālrunis un/vai internets, mācību materiālus sūtīsim ar pasta starpniecību.
  2.  Skolēnus un viņu vecākus (likumīgos pārstāvjus) par plānotajām mācību darba norisēm un īstenošanas formām skolvadības sistēmā “E-klase” informēs pedagogi.
  3. Atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu likumīgajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji un attiecīgo mācību priekšmetu pedagogi.
  4. Komunikācijas kanāli ar skolēniem ir: skolvadības sistēma “E-klase”, lietotne “WhatsApp” un programma “Skype”.
  5. Nodrošinot mācību procesu attālinātā formā, pedagogs ir tiesīgs izmantot mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstošākos paņēmienus, digitālos materiālus, aplikācijas, lietotnes un e-platformas.
  6. Pedagogu konsultācijas elektroniskā formā tiek nodrošinātas stundu sarakstā norādīto mācību stundu laikos un saskaņā ar apstiprināto konsultāciju grafiku.

Aicinu skolēnus un vecākus regulāri (tai skaitā – vairākas reizes dienā) pārbaudīt skolvadības sistēmas “E-klase” pastu, lai savlaicīgi saņemtu aktuālāko informāciju. Šī mums visiem ir jauna pieredze, tāpēc kopīgi cenšamies atrast vispiemērotākos veidus kā nodrošināt sekmīgu mācību norisi. Saglabāsim pozitīvu attieksmi pret notiekošo, priecāsimies par pavasari un kopīgiem spēkiem mums viss izdosies!

Ar cieņu,

Sanita Šlekone

Atbildēt