Projekta darbs

Jaunais mācību priekšmets “Projekta darbs” rit jau otro gadu, kura laikā, izstrādājot apjomīgu mācību uzdevumu, skolēni nostiprina un demonstrē lietpratību kompleksās situācijās, demonstrē caurviju prasmes, kā arī zināšanas, prasmes, izpratni, ieradumus un to kombinācijas augstākajā mācību satura apguves līmenī saistībā ar vienu vai vairākiem skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem.

Šajā gadā PRIEKS UN LEPNUMS par zinātniski pētniecisko darbu izstrādātājiem no 11.d klases LORETU ANNU LIELKALNI, kuras darba temats ir “Alvejas fotosintēzes intensitātes atšķirības diennakts laikā Latvijā” (darba vadītāja skolotāja Inta Soma) un DĀVI BIRZGALI, kas pievērsās tematam “Laikapstākļu un barību ietekme uz putnu skaitu un daudzveidību ziemā putnu barotavā Kuivižos” (darba vadītāja skolotāja Laimdota Pelše), un no 12. v klases RŪTA LŪSE veica pētniecību par “PSRS uzskatu ietekme uz 50 –70 gadus vecu sieviešu mentālo veselību” (darba vadītāja psiholoģe Diāna Aldersone).

Šie skolēni tika izvirzīti LATVIJAS SKOLĒNU 48. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES II posmam Vidzemes reģionā, kurā saņēma augstu novērtējumu – Loretai Annai LIELKALNEI un Rūtai LŪSEI – 3.pakāpe, bet Dāvim BIRZGALIM 1.pakāpe un iespēja piedalīties III posmā valsts ZPD konferencē 22.maijā.

PALDIES skolēniem, pedagogiem – darba vadītājiem, konsultantiem, recenzentiem un projekta darba koordinatorei Ilzei Saklaurei.

Atbildēt