VĒRTĪBAS

Cieņa, cieņpilna sadarbība – izglītojamais, kā radoša, vispusīgi attīstīta un
sociāli atbildīga personība, primāri ir izglītojamo, vecāku un pedagogu
cieņpilnas sadarbības rezultāts.

Atbildība – par drošas, radošas un motivējošas vides veidošanu izglītības
iestādē, lai izglītojamie būtu motivēti atbildīgi pilnveidot savas zināšanas un
prasmes, uzņemoties atbildību par savu rīcību.

Zināšanas un prasmes – nodrošināt teorētisko un praktisko zināšanu sasaisti,
veicinot izglītojamo veiksmīgu integrāciju ikdienas dzīves procesos.