Skolas vēsture

NO SALACGRĪVAS VIDUSSKOLAS  VĒSTURES

 

1921.gada aprīlī Sveiciema saviesīgās biedrības telpā Salacgrīvas notiek apkārtnes pagasta pašvaldību iestāžu un sabiedrisko organizāciju priekšstāvju sanāksme , kurā H.Eidemanis aizrāda uz vidusskolas atvēršanas nepieciešamību.

1921.gada rudenī Salacgrīvā tika atvērta vidusskola ar reālskolas programmu. Vidusskolas dibinātājs bija tautskolotājs Hermanis Eidemanis, kas par tās direktoru strādāja no 1921.-28.gadam. Tā darbojas Salacgrīvas miesta robežās atrodošās Lielsalacas draudzes skolas telpās Krasta ielā 12.

1925.gadā Salacgrīvas vidusskolā ir pirmais izlaidums ar 6 absolventiem

Ar visgaišākajiem vārdiem H.Eidemanis tiek pieminēts laikabiedru, skolotāju un skolēnu atmiņās:

“ Hermanis Eidemanis sevišķi jūsmoja par vidusskolu. Tai no sākuma nebija nekādu līdzekļu, tāpēc visiem skolotājiem bija jādarbojas bez atlīdzības, bet viņš mūs tā sajūsmināja par vidusskolas nozīmi priekš nabadzīgās vietējās apkārtnes, ka mēs, skolotāji, cits caur citu centāmies dabūt tikai vairāk stundu.”

“ H.Eidemanis bieži maksāja skolotājiem no saviem līdzekļiem. “Man , paldies Dievam, klēts un pagrabs nav tukši, tāpēc ar jums varu dalīties, “sacīja H.Eidemanis.”

“Par zelta cilvēku tika dēvēts mans skolotājs un tāds viņš arī bija, jo šais lauku apstākļos otrs tāds vairs ne ar uguni nebija atrodams. Katram viņš palīdzēja gan ar darbiem, gan padomiem. Viņam nebija ienaidnieku, visi bija tā draugi.”

Viņa iesākto darbu līdz skolas slēgšanai 1934.gadā turpināja Artūrs Eglīte, inteliģenta un spilgta personība.

Ar 1929./30.mācību gadu Salacgrīvas vidusskola kļuva par ģimnāziju.

Deviņos izlaidumos skolu beidza 96  jaunieši.

1934.g. ģimnāziju slēdza, jo bija maz skolēnu.

1940.gadā pie pamatskolas organizē 8.klasi, kas būtu atjaunotās vidusskolas sākums. Tās direktors ir Aleksandrs Tamisārs. Bet ieceres izjūk sakarā ar kara sākšanos. Vācu okupācijas laikā darbojas tikai pamatskola.

1944.gadā A.Tamisārs iesākto darbu turpina.  Skolēni mācās vairākās ēkās: Krasta 12, Vidzemes 2, Pērnavas 5 un 7, Baznīcas 10.

1950. gadā atkal 1.izlaidums. Skolas darbs paplašinājās, skolēni mācījās divām maiņās, bija nepieciešama jauna skola.

1967.gadā lika pamatakmeni jaunajai skolai Pērnavas 31. Jaunās skolas celtniecībā lielu darbu ieguldīja skolas direktors Anatolijs Jekaraševs un z/k “Brīvais vilnis” priekšsēdētājs Alfreds Šlisers.

1970. g. 4.decembrī skolu nodeva ekspluatācijā.

Skolā darbojas klubi “Dzintariņš”, “9.vilnis”, skolēni piedalās konkursos “Vai tu mīli jūru?”, “Mēs tavi saimnieki, zeme”, TV konkursos “Aicinām piedalīties”, “Ko tu proti?”, militārajā spēlē “Kāvi”, ierindas skatēs, sporta tērpu skatēs, sanitāro posteņu sacensībās, vasarā skolēni strādā LOTOS vienībās, septembra mēnesī palīdz apkārtējām saimniecībām novākt ražu, tradicionāli ir lāpu gājiens,  pārgājieni “Pretī zelta rudenim” un “Pretī pavasarim”, Jaungada  karnevāli , skrējiens “Janvāra kilometri”, patriotisko dziesmu konkursi, Internacionālā draudzības kluba tikšanās.

1973.gadā pirmo reizi notiek Absolventu mačs.

1981. gadā notiek  pirmais skrējiens “Trīs tilti”.

Skolēni un skolotāji iesaistās “Tautas dziesmas maratonā”.

1989. g. skola iesaistās Baltijas jūras projekta darbībā.

Sākas sadarbība ar skolām Zviedrijā – Timras ģimnāziju un Nīčepingas pamatskolu.

 No 1998.gada skola darbojas UNESCO asociēto skolu projektā.

Skola iesaistījusies ANO bērnu fonda UNICEF Ziemassvētku atklātņu izplatīšanas un citās akcijās.

1990./91.m.g. mācības uzsāka 1.jūrniecības koledžklase ar 15 audzēkņiem. Mācību laiks 4 gadi.

1997.g. atklāj modernāko datorklasi  valstī.

1998.g. atklāj skolas jauno internātu.

2002.gadā tiek uzsākts projekts „Uzņēmējdarbības klase” sadarbībā ar Tessin ģimnāziju Zviedrijā.

2002.gadā skolā veic renovāciju Valts investīciju projekta ietvaros.

2005.gadā tiek pabeigta garderobju renovācija, 2006.gadā vidusskolēniem ir savi slēdzami skapīši.

No 2004. līdz 2007.gadam  skolas sadarbības partneri trīsgadīgā Eiropas izglītības programmas SOCRATES akcijas Comenius 1 projektā ir Handevitas skolu centrs Vācijā un Šaukenai vidusskola Lietuvā.

2005./2006.m.g uzsākas spartakiādes tradīcija starp 9.-12.klašu skolēniem, kur vēlāk pievienojas arī skolotāju komanda kā 13.klase, kura izcīnījusi ceļojošo kausu pēdējos trīs gadus.

Sadarbībā ar Dānijas Hoerup pamatskolu 2008.-2010.g.piedalījās projektā Nordplus Junior , uzņemot pie sevis dāņus un viesojoties Dānijā

2011.gada augustā noslēgts sadarbības līgums ar Handevitas skolu Vācijā, kura ietvaros rudenī Salacgrīvā viesojas 15 vācu skolēni, bet pavasarī salacgrīvieši dodas atbildes vizītē uz Handevitu.

No 2011./2012.m.g. 9.-12.klases tiek apbalvotas vērtējumā “ Gada klase”.

2016./2017.m.g. būs 10 gadi, kopš skola piedalās  AS ” Latvijas valsts meži” starptautiskās  Vides izglītības programmas ” Learning about Forest”  ietvaros sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru Mammadaba Meistarklase. 2014./2015.m.g. skola pildīja  projekta Mammadaba vēstniecības pienākumus

Skola aktīvi iesaistās makulatūras un bateriju vākšanas kampaņās.

Skolā darbojas 14  interešu izglītības pulciņi, tai skaitā tautisko deju pulciņi piecās vecuma grupās. Katru gadu pavasarī notiek pulciņu atskaites koncerts Kultūras namā. Mūsu pašdarbnieki ir regulāri Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki.

Skolas sportisti gūst augstus panākumus dažādās, arī starptautiskās  sacensībās, tradicionāli notiek skrējiens “ Trīs tilti”, Absolventu mačs, notiek starpklašu sacensības tautas bumbā, augstlēkšanā.

Tradicionāli pasākumi ir Skolotāju diena, Popiela, Ziemassvētku svētrīts, Ziemassvētku balles, Raibā nedēļa. Kopš 2011./2012.m. gada pavasarī tiek organizēts 5.-12.klašu dziesmu koncerts. Skolēni aktīvi iesaistās Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu lasīšanas aktivitātēs, ZZ čempionātā.

5.-8.klašu skolēniem kopš 2012.gada notiek  izzinošā diena       “ Vai pazīsti Salacgrīvu?” , bet kopš 2013.gada 8 stacijā risinās Dabaszinātņu diena, kuras norisē skolotājiem palīdz vidusskolēni.

Sākumskolas klases mācību gada garumā svin latviešu gadskārtu ieražu svētkus. Tradicionāls ir Mārtiņdienas tirdziņš, Ziemassvētki, Lieldienas, vasaras Saulgrieži jeb vasaras ielīgošana. Sadarbībā ar Dabas izglītības centru “ Ziemeļvidzeme” – Zaļā diena skolā .Regulāri iznāk sākumskolas avīze “ Gliemežvāks”.

Skolēni regulāri apciemo un svētkos sniedz koncertus un dāvina dāvaniņas vecajiem ļaudīm ” Brīzē” .9.-12.klašu  Skolēnu padome Ziemassvētkos apciemo vecos ļaudis “ Sprīdīšos” .

Skolēni regulāri piedalās dažādos konkursos. Tai skaitā Vidzemes patriotiskās dzejas konkursā, kur gūti panākumi.

 

Skolēniem ir augsti sasniegumi novada, valsts un arī pasaules olimpiādēs. 2013.gadā pirmo reizi notika pasākums “ Mēs lepojamies”, kurā godināja olimpiāžu, konkursu dalībniekus.

 

Salacgrīvas vidusskolas direktori
1. Hermanis Eidemanis 1921./22.m.g. – 1927./28.m.g.
2. Artūrs Eglīte 1928./29.m.g. – 1934./35.m.g.
3. Aleksandrs Tamisārs 1940./41.m.g. – 1947./48.m.g.
4. Millija Levāne 1948./49.m.g.
5. Alberts Manfelds 1949./50.m.g.
6. Vilis Kalējs 1950./51.m.g.
7. Ausma Boža 1951./52.m.g. – 1952./53.m.g.
8. Lidija Matisova 1953./54.m.g. – 1955./56.m.g.
9. Valentīna Vilmane 1956./57.m.g.
10. Arnolds Konstants 1957./58.m.g. – 1960./61.m.g.
11. Edvīns Kalniņš 1961./62.m.g. – 1962./63.m.g.
12. Anatolijs Jekaraševs 1963./64.m.g. – 1973./74.m.g.
13. Vilis Jēriņš 1974./75.m.g. – 1977./78.m.g.
14. Inta Mūrniece 1978./79.m.g. – 1981./82.m.g.
15. Ilga Kalvāne 1982./83.m.g. – 1986./87.m.g.
16. Jeļena Pīle 1987./88.m.g. – 2001./2002.m.g.
17. Eduards Ādmīdiņš no 2002./03.m.g. – 2015./2016.m.g.