Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā

PAMATSKOLA

9. klases izglītojamie kārtos starpdisciplināru diagnosticējošo (monitoringa) valsts pārbaudes darbu, kurā būs ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomu saturs.

9. klases noslēgumā ir jākārto 3 (trīs) centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu vai vācu).

Svešvalodas pārbaudījums būs jākārto pirmajā apgūtajā svešvalodā. Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos.

Eksāmenu norises laiks:

1.latviešu valoda – 28.05.2024. rakstu daļa, 27.-30.05.2024. mutvārdu daļa;

2. matemātika – 04.06.2024.;

3. angļu valoda – 22.05.2024. rakstu daļa, 22.-24.05.2024. mutvārdu daļa;

4. vācu valoda – 22.05.2024. rakstu daļa, 22.-23.05.2024. mutvārdu daļa.

Ja izglītojamais kādā no eksāmeniem nebūs ieguvis 15%, tad saņems liecību un atkārtoti apgūs visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus, un atkārtoti kārtos noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

VIDUSSKOLA

Vidusskolēni 2024. gada aprīlī kārtos monitoringa valsts pārbaudes darbu vienā priekšmetā pēc izvēles: fizikā, ķīmijā, bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) vai dabaszinībās (vispārējā mācību satura apguves līmenī).

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, izglītojamiem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

  • latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);
  • svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);
  • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
  • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī). Ja kārto centralizēto eksāmenu augstākajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vai matemātikā (vismaz divos no minētajiem priekšmetiem), tad var kopumā kārtot trīs eksāmenus. Ja citos priekšmetos, tad eksāmenu skaits attiecīgi palielinās.

EKSĀMENU NORISES LAIKS:

1.Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

1.1 fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī;

1.2. ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī;

1.3. bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;

1.4. dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.

2. Centralizētie eksāmeni notiek:

2.1. optimālajā mācību satura apguves līmenī:

2.1.1. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

2.1.2. svešvalodā:

 angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā.

2.1.3. matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā.

2.2. augstākajā mācību satura apguves līmenī:

2.2.1. sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;   

2.2.2. latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;

2.2.3. kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;

2.2.4. ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

2.2.5. ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

2.2.6. dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;

2.2.7. fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

2.2.8. svešvalodā: 

angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;

vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

2.2.9. bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;

2.2.10. matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;

2.2.11. vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;

2.2.12. programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.

Izglītojamie jau 11. klasē drīkst kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.

Nepieciešamības gadījumā būs iespēja šos eksāmenus kārtot atkārtoti 12. klasē.

Tāpat kā līdz šim, vidusskolēniem būs iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Optimālajā līmenī vērtējums nedrīkst būt zemāks par B2, savukārt augstākajā līmenī jāiegūst vismaz C1.

Tiešsaistē tiks organizēti trīs eksāmeni: programmēšanā, ģeogrāfijā, kultūrā un mākslā.

2023./2024. mācību gadā vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja katrā eksāmenā būs saņemts vismaz 15% vērtējums, nevis 10% kā iepriekšējā mācību gadā. 2024./2025. gadā būs jāiegūst jau 20%.