Iepirkumi

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu, no 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

 

Salacgrīvas vidusskolas paziņojumi par iepirkumiem 2018.gadā

PAZIŅOJUMS:

2018.gada 17.augustā noslēdzās Salacgrīvas vidusskolas iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/3. Piedāvājumu iesniedza viens pretendents: SIA “Kuivižu enkurs”.  Izvērtējot piedāvājumu, komisija vienbalsīgi nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Kuivižu enkurs”.

 

Ieinteresētajiem piegādātājiem:

Informācija par iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”,  Id.Nr. SVSK 2018/3, nolikuma 3.1.2. punkta precizējumu

Iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”, Id.Nr. SVSK 2018/3, komisija informē, ka vietnē www.salacgrivasvsk.lv sadaļā “Par skolu – Iepirkumi” publicētajā iepirkuma nolikuma  3.1.punktā – tabulā “Kritēriji”, tika pieļauta aritmētiska kļūda. Tabulas pēdējā ailē “Kopā” (3 kritēriju maksimālo punktu kopsumma) tika norādīti 100 punkti, bet jābūt 105 punktiem. Komisija labo minēto pozīciju no 100 punktiem uz 105 punktiem.

Tiek izsludināts konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas vidusskolā.

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā, id.Nr. SVSK 2018/3.

Publicēšanas datums: 09.08.2018.

Iesniegšanas datums: 17.08.2018., plkst. 12.00.

Pievienotie dokumenti: iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā” nolikums un tā pielikumi.

Saite uz nolikumu un tā pielikumiem: Saite

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/07/NOLIKUMS.pdf

2018.gada 3.augustā noslēdzās atklātais konkurss “Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019/2020. mācību gadā”, identifikācijas numurs: SVSK 2018/2. Pieteicās divi pretendenti: AS “CATA” un SIA “Jaunarkādijas”.

Saite uz ziņojumu:

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/07/Iepirkuma-komisijas-lēmums-transports.pdf

Salacgrīvas vidusskolas atklāta konkursa „Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/2 iepirkumu komisija sniedz atbildi uz saņemto ieinteresētā pretendenta jautājumu.

Jautājums:

Pretendents iesaka grozīt atklāta konkursa “Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/2 nolikuma 47.8. punktu, nosakot, ka pretendentam jāiesniedz pakalpojumu izpildē iesaistīto autobusu vadītāju apliecību numuru saraksts nevis autobusa vadītāju apliecību kopijas.

Atbilde:

Salacgrīvas vidusskolas atklāta konkursa „Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/2 nolikuma 47.8. punkts netiks grozīts. Autobusu vadītāju personas dati tiek dokumentēti, apstrādāti un uzglabāti, atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām, ievērojot konfidencialitāti.

Pamats: Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pants, Publisko iepirkumu likuma 14.pants, 24.pants, 40.pants.

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu:

Salacgrīvas vidusskolas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/1 (turpmāk – Iepirkums)|, komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka Komisijas 23.07.2018. sēdē, veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, tika konstatēts, ka pretendenti nav  viennozīmīgi izpratuši atsevišķas Iepirkuma Nolikuma prasības. Komisija secināja, ka Nolikuma atsevišķos punktos nav pietiekami skaidri formulētas pasūtītāja vajadzības un prasības, tādēļ nepieciešami būtiski Nolikuma grozījumi. Lai nodrošinātu pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, Komisija vienbalsīgi pieņēma  lēmumu pārtraukt iepirkumu. Pretendentam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc pasūtītāja informācijas nosūtīšanas (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 37.pantu), iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegumu, saskaņā ar PIL 68.pantu.

Tiek izsludināts konkurss par Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā.

Nosaukums: Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā.

Publicēšanas datums: 13.07.2018.

Iesniegšanas datums: 03.08.2018., plkst. 12.00.

Pievienotie dokumenti: konkursa “Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumu nodrošināšana 2018./2019. un 2019./2020. mācību gadā” nolikums.

Saite uz nolikumu: Nolikums

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/07/Salacgrivas_vsk_skolenu_parvadajumi-2018-2019-1.pdf

Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu:

Salacgrīvas vidusskolas iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā”, identifikācijas Nr. SVSK 2018/1 (turpmāk – Iepirkums)|, komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka Komisijas 23.07.2018. sēdē, veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, tika konstatēts, ka pretendenti nav  viennozīmīgi izpratuši atsevišķas Iepirkuma Nolikuma prasības. Komisija secināja, ka Nolikuma atsevišķos punktos nav pietiekami skaidri formulētas pasūtītāja vajadzības un prasības, tādēļ nepieciešami būtiski Nolikuma grozījumi. Lai nodrošinātu pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, Komisija vienbalsīgi pieņēma  lēmumu pārtraukt iepirkumu. Pretendentam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc pasūtītāja informācijas nosūtīšanas (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 37.pantu), iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegumu, saskaņā ar PIL 68.pantu.

Tiek izsludināts konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Salacgrīvas vidusskolā.

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā,

Publicēšanas datums: 08.06.2018.

Iesniegšanas datums: 16.07.2018., plkst. 12.00.

Pievienotie dokumenti: konkursa “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salacgrīvas vidusskolā” nolikums.

Saite uz nolikumu: Nolikums

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/07/Edinasana_Salacgrivas_vsk-1.pdf

2017.gada 14.augustā noslēdzās atklātais konkurss ” Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g. identifikācijas numurs SVSK 2017/1. Pieteicās viens pretendents SIA ” Jaunarkādijas”.

Saite uz ziņojumu: Ziņojums

Salacgrīvas vidusskolas paziņojumi par iepirkumiem 2017.gadā

Nosaukums: Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g.,

Publicēšanas datums: 14.07.2017.

Iesniegšanas datums: 14.08.2017., plkst. 11.00.

Pievienotie dokumenti: atklāta konkursa “Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g.” nolikums.

Saite uz nolikumu: Nolikums

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2017/07/Salacgrivas_vsk_skolenu_parvadajumi.pdf