Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Sākot ar 2018.gada 6.jūniju, no plkst. 8.00 – 13.00, topošo Salacgrīvas vidusskolas 1.klases skolēnu vecāki, ir laipni gaidīti Salacgrīvas vidusskolas lietvedībā (209.kabinetā), lai aizpildītu iesniegumu par bērnu uzņemšanu 1.klasē. Aizpildot iesniegumu būs iespējams uzzināt sava bērna klasi un audzinātāju.

No 2018.gada 6.jūnija – 20.jūnijam iesniegumu un citu informāciju varēs saņemt skolas lietvedībā (209.kabinetā), bet no 2018.gada 21.jūnija – 29.jūnijam to būs iespējams izdarīt pie Santas Čiževskas (201.kabinetā).

Lūdzam uzrādīt:

  • dzimšanas apliecību.

Lūdzam iesniegt:

  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
  • izziņu par iepriekš iegūto izglītību no pirmsskolas izglītības iestādes (PII “Vilnītis” absolventiem šādas izziņas jau ir iesniegtas Salacgrīvas vidusskolā);
  • aizgādību apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu (nepieciešamības gadījumā);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (ja bērns uzsāk mācības speciālās izglītības programmā).

Uz satikšanos Salacgrīvas vidusskolā! 🙂

 

Atbildēt